S T A T U T

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi "A N N A", zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na mocy Ustawy z dnia 7.04.1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20, póz. 104, z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto Świnoujście.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

 1. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychiczna i somatyczna kobiet, u których wykryto chorobę nowotworową piersi, szczególnie tych, u których zastosowano leczenie chirurgiczne.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności poprzez:

a) zaznajamianie społeczeństwa z problematyką raka piersi oraz jego leczeniem,
b) propagowanie wszelkich metod diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie raka piersi,
c) zaznajamianie kobiet ze znaczeniem i techniką autopalpacji,
d) propagowanie badań przesiewowych,
e) integracja kobiet po chorobie,
f) nawiązywanie ścisłej współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
g) prowadzenie poradnictwa czynnego w formie "telefonu zaufania",
h) zorganizowanie sekcji "ochotniczek", które przygotowywałyby psychicznie kobiety do operacji i uświadamiałyby o konieczności aktywnej rehabilitacji po tym zabiegu,
i) organizowanie spotkań towarzyskich i imprez turystycznych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia,
j) udzielenie wsparcia każdemu choremu na raka jeśli o to poprosi i wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia,
k) prowadzenia rehabilitacji psychofizycznej kobiet po chorobie i ich integrację.

§ 9

Cele Stowarzyszenia realizowane będą we współdziałaniu z organizacjami administracji państwowej, publicznymi i niepublicznymi zakładami ochrony zdrowia, zespołami pielęgniarskimi oraz lekarzami praktykującymi prywatnie.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która zadeklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc fizyczną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp., imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia,
 4. noszenia odznaki organizacyjnej,
 5. zaskarżania uchwał lub orzeczeń Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Władzą właściwą do rozpatrzenia odwołania jest organ nadrzędny nad władzą, która decyzje wydaje.

§16

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§17

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §15.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

§18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do władz Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobowością prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania składek w okresie dłuższym niż rok.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna władz

§19

 1. Władzami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

  a) Walne Zebrania Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w przypadku braku głosów sprzeciwiających się. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez kilka kadencji.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek jednego z członków zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w trakcie ich kadencji następuje przez dokoptowanie osoby lub osób, które uzyskały kolejno najwięcej głosów do władz Stowarzyszenia.
 6. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Walne Zebranie Członków

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia; biorą w nim udział członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Goście nie mają prawa brać udziału w podejmowaniu uchwał.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 10 dni przed terminem zebrania.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne; Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zebraniem sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym, pozostałe Walne Zebrania Członków zwoływane dla załatwienia konkretnej sprawy lub spraw są zebraniami nadzwyczajnymi.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany spośród zgłoszonych kandydatów.
 3. Walne Zebranie Członków (Zwyczajne i Nadzwyczajne) zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od jego złożenia, a w przypadku, kiedy on tego nie uczyni, robi to Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których je zwołano.

§22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Do Kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium władzom na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
 7. ustalanie składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§24

Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, który działając zgodnie z przepisami prawa, Statutu i uchwał kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§25

 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Na pierwszym jawnym posiedzeniu Zarząd wybierze ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku wątpliwości decyduje głos Przewodniczącej Zarządu. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniona jest Przewodniczący lub dwóch członków Zarządu.
  2a. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin jego pracy.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 4. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, funkcję tę obejmuje jego zastępca.
 5. Członkami Zarządu nie mogę być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 2. wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
 5. przygotowanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 9. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
 10. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i organizacjami społecznymi,
 11. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 12. przyjmowanie nowych członków. Komisja Rewizyjna

§27

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru składającym się z trzech osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
 3. przygotowanie projektu własnego regulaminu działania,
 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§29

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§30

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie dokonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:.

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji  w takim organie zwrot kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  a) składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje,
  d) darowizny, zapisy i spadki,
  e) wpływy z działalności statutowej,
  f) dochody z ofiarności publicznej,

 2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na te konta.
 3. Składki członkowskie powinny być na to konto wpłacane do końca każdego kwartału.
 4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia w poczet członków.

§32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W Stowarzyszeniu zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§33

Dla ważności oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwu osób Członków Zarządu lub podpis Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Uchwalanie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

 1. Uchwalanie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uwzględnionych w Statucie mają zastosowanie stosowne przepisy.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zebraniem sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym, pozostałe Walne Zebrania Członków zwołane dla załatwienia konkretnej sprawy lub spraw są zebraniami nadzwyczajnymi.